หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 มีนาคม  2562

สมาชิกสามัญ 1,472 คน

สมาชิกสมทบ 80 คน

รวม 1,552 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ...

ประกาศการลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สส.ชสน. อายุไม่เกิน 55 ปี ถึงวันที่ 6 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 1. สมาชิกสามัญ คลิ๊ก 2.สมาชิกสมทบ คู่สมรส บุตร คลิ๊ก   ...

อ่านต่อ.. »

กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน )
ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม กำหนดเดินทาง วันที่ 13 &...

อ่านต่อ.. »

เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


การโอนเงินฝากสหกรณ์

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง                               503-1-71922-2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาลัมภางค์      0-2000268111-1

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบุญวาทย์                       301-2-20333-3

ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย (บัญชีออมทรัพย์)                              0-2011031845-6

ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร (บัญชีออมทรัพย์)                           0-2003642206-9

ธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา (บัญชีออมทรัพย์)                            0-2012565484-6

ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง (บัญชีกระแสรายวัน)                          0-0101300298-3

 

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ติดต่อ หมายเลข 054-228407 ต่อ 107


ประธานกรรมการ

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม