พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอกู้   ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องโครงการสนับสนุนสมาชิกมีการดำรงชีพที่มั่นคง

ประกาศ เรื่องโครงการสนับสนุนสมาชิกมีการดำรงชีพที่มั่นคง

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การกู้เงินโครงการบรรทาความเดือดร้อนสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การกู้เงินโครงการบรรทาความเดือดร้อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิ๊ก ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องแนวทางการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง แนวทางการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 31 ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ระกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 ...

อ่านต่อ.. »
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม