หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามัญ 1,870 คน

สมาชิกสมทบ 87 คน

รวม 1,957 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

การนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การดำเนินการนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในปีบัญชี 2563          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 30 ประจำปี 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 30 ปี 2563

ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุดที่ 30 ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศการลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม