พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

เอกสารคำขอกู้เงินสวัสดิการตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อน 2562

ให้ดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์ 1.เอกสารคำขอกู้เงินสวัสดิการตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อน 2562 2.ใบสำคัญจ่ายเงิน ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ...

อ่านต่อ.. »การนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การดำเนินการนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในปีบัญชี 2563          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการนำสมาชิกทัศนศึกษา

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การสอบราคาจ้างเหมาบริการนำสมาชิกทัศนศึกษา ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อและคอมพิวเตอร์ 15-06-2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ...

อ่านต่อ.. »ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ===========================================...

อ่านต่อ.. »กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม