พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก


แบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม


ขอเชิญชวนตอบ แบบสอบถามการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์

การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ กรอกแบบสอบถาม คลิ๊ก!!   ...

อ่านต่อ.. »ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สส.ชสน. อายุไม่เกิน 50 ปี ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 1. สมาชิกสามัญ คลิ๊ก 2.สมาชิกสมทบ คู่สมรส บุตร คลิ๊ก       ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร   ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร  ...

อ่านต่อ.. »กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน )

ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม กำหนดเดินทาง วันที่ 13 &...

อ่านต่อ.. »


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม การทำบุญ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

              ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 27 ได้ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติ ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม