พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม


การดำเนินการนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในปีบัญชี 2563

 

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด  จะดำเนินการนำสมาชิก   ไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในปีบัญชี 2563 นี้  สหกรณ์ฯจะนำสมาชิกไปทัศนศึกษา  

1. ประเทศเวียดนาม(เวียดนามกลาง) โดยพาหนะรถยนต์  วันที่ 5 – 10 เมษายน 2563 (6 วัน 5 คืน) ค่าใช้จ่ายในโครงการจากสหกรณ์  โดยทัศนศึกษาเส้นทางดังนี้ อุโมงค์หวิงห์ม็อก วัดเทียนมู่ พระราชวังไดนอย ฮอยอันเมืองมรดกโลก นั่งเรือกระด้ง วัดหลินอิ๋ง บานาฮิลล์ ล่องเรือฟังดนตรี ตลาดดองบา  จำนวน 50 คน


2. ประเทศลาว –จีน (สิบสองปันนา)  โดยพาหนะรถยนต์  วันที่ 5 – 9 เมษายน 2563  (5 วัน 4 คืน) ค่าใช้จ่ายในโครงการจากสหกรณ์  โดยทัศนศึกษาเส้นทางดังนี้ ถนนคนเดิน  สวนป่าดงดิบ ศูนย์ยาสมุนไพรไทลื้อ หมู่บ้านเชียงฟ้า วัดหลวงเมืองลื้อ ขันโตกไทยลื้อ สวนม่านทิง หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ โชว์เมืองพาราณสี  จำนวน 30 คน


  3. ประเทศพม่า โดยพาหนะเครื่องบิน วันที่ 5 – 8 เมษายน 2563 (4 วัน 3 คืน) ค่าใช้จ่ายในโครงการจากสหกรณ์และจะต้องจ่ายสมทบเพิ่ม 10,000 บาท โดยทัศนศึกษาเส้นทางดังนี้ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน วัดพระไฝเลื่อน ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น  วัดพระหินอ่อน  ในกรณีสายที่ 2 หรือ 3  ให้เลือกไป กรณี 3 ประเทศพม่า  ไม่น้อยกว่า 20 คน  ถ้าไม่ถึงสหกรณ์ฯ จะจัดให้ไปสิบสองปันนาแทน  

***สมาชิกบำนาญแจ้งความประสงค์ที่สหกรณ์ฯ โดยตรง 054-228407, 081-9613481

****สมาชิกที่สังกัดหน่วยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่ฯ ให้ติดต่อโดยตรงกับผู้แทนสมาชิกหน่วย

*****สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วและต้องการไปทัศนศึกษากับสหกรณ์ฯ ต้องจ่ายสมทบเต็มจำนวน


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม