พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก


แบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เอกสาร มาตรการที่ 1

เอกสาร มาตรการที่ 2

เอกสาร มาตรการที่ 3

 

*********************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เอกสาร มาตรการที่ 1

เอกสาร มาตรการที่ 2

เอกสาร มาตรการที่ 3


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม