พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม


ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ได้จัดทำตู้รับเอกสารนอกเวลาทำการ สำหรับรับเอกสารของสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการ ณ บริเวณด้านหน้าของสหกรณ์ ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาติดต่อ

 


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม