หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามัญ 1,870 คน

สมาชิกสมทบ 87 คน

รวม 1,957 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

พันธกิจ

พันธกิจที่  1  ปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์และระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-   การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคลจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมรวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย

พันธกิจที่  2  สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม

 -   ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต

พันธกิจที่  3  ยึดหลักการบริหารจัดการสหกรณ์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

-   ให้มวลสมาชิกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้มวลสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน

พันธกิจที่  4  สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์

-   ให้โอกาส ให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงาน โดยให้ข้อมูล ความคิดเห็นแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ

พันธกิจที่  5  มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการเป็นสมาชิกที่ดี

-   ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการการ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง

พันธกิจที่  6  ยึดหลักความคุ้มค่า

-   การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าให้บังเกิดผลแก่มวลสมาชิกอย่างสูงสุด


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม