พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

พันธกิจ

พันธกิจที่  1  ปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์และระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-   การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคลจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมรวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย

พันธกิจที่  2  สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม

 -   ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต

พันธกิจที่  3  ยึดหลักการบริหารจัดการสหกรณ์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

-   ให้มวลสมาชิกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้มวลสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน

พันธกิจที่  4  สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์

-   ให้โอกาส ให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงาน โดยให้ข้อมูล ความคิดเห็นแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ

พันธกิจที่  5  มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการเป็นสมาชิกที่ดี

-   ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการการ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง

พันธกิจที่  6  ยึดหลักความคุ้มค่า

-   การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าให้บังเกิดผลแก่มวลสมาชิกอย่างสูงสุด


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม