พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

การบริการ
การฝาก


1. ฝากเงิน เป็นหุ้นรายเดือน คิด 7 % ของเงินเดือน
2. ฝากเงินอัตราดอกเบี้ย 3.50 %
    - กรณีเงินฝากไม่ถึง 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นปี
    - กรณีเงินฝาก 1 ล้านขึ้นไป คิดดอกเบี้ยให้ทุกวันสิ้นเดือน
3. ฝากเงินอัตราดอกเบี้ย 4 % กรณีฝากเงิน 1 ล้านขึ้นไป คิดดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือน
    ไม่ถอนภายใน 2 ปี
4. ฝากเงินโครงการ   "เงินฝากทวีทรัพย์" 
   สมาชิกที่เข้าใหม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเดือนละ 200 บาท ต้องฝากครบ 10 ปี จึง             จะถอน ได้  

  โดยให้ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50  ตลอดไป

การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก    

  1.การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยตรง 

        1.1 โครงการ”รับขวัญทายาท” สำหรับสมาชิกที่คลอดลูกคนแรก โดยสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีให้ ประเดิมแรก 1,000 บาท ต่อไปสมาชิกฝากเพิ่มเดือนละไม่น้อยกว่า 200 บาท ครบ 5 ปี ถอนได้ อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1  3.75 %  ปีที่ 2 4 %   ปีที่ 3 4.25 %  ปีที่ 4 4.50 %  ปีที่ 5 4.75 %
        1.2 เงินทุนการศึกษาบุตร 
        1.3 เงินสงเคราะห์เนื่องจากอุบัติเหตุทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะได้รับไม่เกิน 4,000 บาท              1.4 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน ครั้งละ 1,000 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง               
        1.5 เงินทุนสาธารณประโยชน์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ 
        1.6 เงินสงเคราะห์เมื่อออกจากราชการไม่เกิน 15,000 บาท ต้องเป็นสมาชิกครบ 3 ปี ได้ปีละ 1,500 บาท
        1.7  เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิก  ไม่เกิน 100,000 บาท  สมาชิกปีแรก 30,000 บาท ต่อไปปีละ 4,000 บาท  


2. การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกโดยสมาชิกมีส่วนร่วม

        2.1  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้  กรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการแต่ยังมีหนี้เงินกู้  จะได้รับชำระแทนไม่เกิน 100,000.-บาท 
        2.2  สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สปอ.) จ่ายตามยอดสมาชิก รายละ 100 บาท ต่อศพ หักค่าดำเนินการ 5 % 
        2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.) คุ้มครองตามจำนวนสมาชิกคูณด้วย 100 บาท  ค่าสมัครคนละ 30 บาท ค่าบำรุงปีละ 20 บาท หักค่าดำเนินการ 5% ให้สิทธิ์สมัครสมทบได้ทั้งคู่สมรสและบุตรของสมาชิก  
        2.4  โครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ (สมส.)  เสียชีวิตหรือถูกออกจากราชการ สมาชิกได้รับสวัสดิการรายละ 1,000,000  บาท  
        2.5  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)  เงินสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท  สมาชิกจ่าย 4,860 บาทต่อปี 
        2.6  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  เงินสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท  สมาชิกจ่าย 4,840 บาทต่อปี
        2.7  การประกันชีวิตกลุ่ม จ่ายเบี้ยประกัน 555.-บาท/ปี คุ้มครองเสียชีวิตรายละ 200,000 บาท 
        2.8  การประกันสินเชื่อ  ผู้ที่กู้เงินต้องทำประกันเงินกู้ให้เท่ากับจำนวนเงินกู้ทั้งหมด  จ่ายเบี้ยประกัน 650 บาท/ปี ต่อการคุ้มครอง 100,000 บาท


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม