หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามัญ 1,870 คน

สมาชิกสมทบ 87 คน

รวม 1,957 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2561

 

Download : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

 

Download : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม