หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามัญ 1,870 คน

สมาชิกสมทบ 87 คน

รวม 1,957 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ติดต่อฝ่ายงานต่างๆ

ผู้จัดการ

097 – 3428513

การเงินและบัญชี

099 – 2724125

สินเชื่อ 

099 – 2724125

งานติดตามสินเชื่อและสวัสดิการ

099 – 2724130

งานบริหารทั่วไป

081 – 9613481

 

เบอร์ภายใน 054–228407 ต่อ

101

งานธุรการ

102

งานติดตามสินเชื่อและสวัสดิการ

103

ผู้จัดการ

107

งานการเงินและบัญชี

108

งานสินเชื่อ

 

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม