หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามัญ 1,870 คน

สมาชิกสมทบ 87 คน

รวม 1,957 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญา 

สหกรณ์ก้าวหน้า ด้วยศรัทธา  สามัคคีและมีศักดิ์ศรี

 

วิสัยทัศน์

  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด บริหารจัดการโปร่งใส บริการมวลสมาชิกประทับใจ ก้าวไกลไปด้วยความมั่นคง ดำรงหลักธรรมาภิบาล”


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม