พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญา 

สหกรณ์ก้าวหน้า ด้วยศรัทธา  สามัคคีและมีศักดิ์ศรี

 

วิสัยทัศน์

  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด บริหารจัดการโปร่งใส บริการมวลสมาชิกประทับใจ ก้าวไกลไปด้วยความมั่นคง ดำรงหลักธรรมาภิบาล”


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม