พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม


เป้าหมาย

 

       สหกรณ์มีแผนการพัฒนาการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยสามารถยกระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ นับตั้งแต่ปีบัญชี 2553 เป็นต้นมา

 


 

 


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม