หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 มีนาคม  2562

สมาชิกสามัญ 1,472 คน

สมาชิกสมทบ 80 คน

รวม 1,552 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ประธานกรรมการ

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม