พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายบุญทวี วิทยาคุณ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางนวลแข หลวงจันทร์ดวง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพวงผกา ภักดีวิวัฒน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวศิรินธร ฟังเย็น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวจิณณะ คำพรหม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาววรศิณี จันทร์แสนดอ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพงศ์พิสิฐ บุญยืน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพิชิต สิทธิจู

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม